En internationell utbildning för den svenska koloninNär barn flyttar land eller utbildningssystem, är det viktigt att de fortsätter sin litterära utbildning i sitt hemspråk eller modersmål, samt att de fortsätter sin läs och skrivkunnighet i språket. Ett utvecklat modersmål inverkar på barnets kulturella identitet, emotionella välbefinnande och sociala utveckling.

Eftersom det ligger till grund för all språkinlärning har upprätthållandet och utvecklandet av modersmålet vittgående akademiska implikationer. Genom fortsatta språk och litteraturstudier i hemspråket under hela utbildningstiden blir det därmed lättare för barnet att lära sig ytterligare språk, att framgångsrikt utveckla sin tvåspråkighet och att vidareutbilda sig effektivt i vardera språket, antingen vid hemflyttning, utflyttning till tredje land eller vid fortsatta studier.

ISL skolorna erbjuder:
• Integrerat modersmålsprogram i läroplanen.
• Internationell primär och sekundär utbildning (grundskola och gymnasium) inklusive International Baccalaureate och International Primary Curriculum från förskola (vid 3 års ålder) till slutfört gymnasium.
• Excellenta intagningsresultat till ansedda universitet världen över.
• Familjeprogram för övergångsperioden inklusive arbetsgrupper och seminarier för föräldrar.
• Engelska som ett andra eller ytterligare språk.